Z historie knihovny.

Obecní knihovnu v Mikulovicích založil r. 1888 kooperátor (pomocný kněz) P. František Wagner.  Knihy byly darovány těmito dárci:
 

Dědictví Cyrila Metodějského v Brně 41 knih
Ivan Wagner - kooperator Strahov 27 knih
Cyrilomethodějské knihkupectví Praha 7 knih
Sl. Františka Ondrušková Mikulovice 5 knih
Jan Vonásek- správce velkostatku Plaveč    96 knih
František Bursa Mikulovice 6 knih
Emanuel Sýkora Mikulovice 22 knih
František Wagner 74 knih


12.1.1890 byla knihovna od F.Wagnera převzata obecním zastupitelstvem obce Mikulovice. Knihy byly převedeny jako dar.

1920- při příležitosti oslav 70. narozenin Tomáše G. Masaryka  byla darována obecní radou knihovně částka 200,- K.

1923 - na počest odhalení pamětní desky rodačce spisovatelce Růženě Svobodové a malíři Emanuelu K. Liškovi  byla knihovna rozšířena a nazvána knihovnou R. Svobodové.

1951  - místnost pro knihovnu se zařídila z výtěžku sbírky na rozvoj kultury (3000,- Kčs), knihovna byla otevřena v r. 1952.

1957 - knihovna byla přestěhována do budovy MNV, vymalována, od OLK získány 3 regály  na knihy, 8 židlí, 2 stoly. Všechny knihy řádně zabaleny. Půjčovní doba pondělí 18-20hod., k 31.5.57 evidováno 51 čtenářů, počet  výpůjček 1752, počet svazků v knihovně 681. Knihovnicí ředitelka MŠ Karla Doležalová.
Budova bývalého MNV
1959- v knihovně se konalo 29 besed se čtenáři, 2 výstavky.  Knihovnu navštěvovalo 210 čtenářů, z toho 135 mládež do 15 let,  bylo zaevidováno 2818 výpůjček. Knihovnice Žofie Hasmanová, učitelka .

1960 - výpůjčky: naučná lit. 331, krásná lit. 1257, lit. pro mládež 1850. Počet svazků v knihovně:  naučná 331, beletrie 480, knihy pro mládež 145. Čtenářů 210, z ťoho 130 mládež . Knihovnice Žofie Černá-Hasmanová.

1961- knihovnicí se stala učitelka školy Drahomíra Nehybková. V knihovně bylo 835 svazků, 658 návštěvníků, 2536 výpůjček.

1962-Knihovna čítala 1221 svazků. V tomto roce byla přestěhována z budovy MNV do budovy kulturního domu.

1963 - přestěhována do místnosti v bývalém hostinci u Stočků.

1967 - opět stěhování, tentokrát do nově upravené místnosti na faře.
Budova fary
1971 - obecní knihovnu vede knihovník Emanuel Soural. Knihovna má dva výpůjční fondy, jeden vlastní -  1600 knih, druhý, zapůjčený ze střediskové knihovny Višňové - 600 knih. Výpůjčky 1516 svazků, 109 čtenářů.

1972- 103 čtenářů, 1627 výpůjček

1973 - 1684 svazků, 2597 výpůjček, 52 dospělých čtenářů, 75 mládež.               

(Čerpáno z obecní kroniky.)                              

Nejstarší knihou v knihovně (dle data vydání) je kniha od Josefa Kajetána Tyla Sebrané spisy(2.díl), která vyšla r. 1882 v nakladatelství Kober Praha. Knihovna ji získala darem. Většina knih, které byly zaevidovány do roku 1970 je od soukromých dárců.
Např. v letech 1964 - 1967 bylo zakoupeno 124 knih, darováno 584 svazků.

V některých je dokonce věnování nebo podpis majitele.
Také se v průběhu let několikrát změnilo razítko knihovny. Půjčovní řád ručně psaný se vlepoval do knihy na předsádku nebo na první list.                  


Kontakt

Martina Štěpničková


Půjčovní doba - středa 13.00 - 17.00 hod.
 
     O letních prázdninách 13.00 - 16.00  hodin.