Půjčovní řád


Knihovní řád  Místní knihovny Mikulovice
 

 1. Místní knihovna  v Mikulovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky vybudovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.
 3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.
 4. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 5. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  -    občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  -    děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců, stávají se tím uživateli dětského oddělení, speciální knihovnické služby (např. Internet…) mohou využívat jen po podpisu plné moci jedním z rodičů nebo jejich zákonných zástupců v přítomnosti knihovníka,
  -    cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu,
  -    právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických služeb.
 6. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 7. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu.
 8. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.
 9. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.
 10. Čtenář může mít vypůjčeno zpravidla 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 11. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
 12. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení výpůjčky, ale jen po předložení dokumentu.
 13. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 14. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu).
 15. Dokument, který je právě půjčený si může čtenář rezervovat.
 16. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.
 17. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupových bází.
 18. Knihovna může po dohodě se čtenářem zprostředkovat písemné zpracování soupisu literatury (rešerší).
 19. Knihovna umožňuje kopírování dokumentů z knihovních fondů za úhradu přímých nákladů uvedených v ceníku.
 20. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. Úřadu městyse Mikulovice.
 21. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
 22. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.


Úřad městyse Mikulovice    knihovnice 

 

 

Pravidla pro využívání výpočetní techniky

 

I.

 

 

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Je k dispozici v půjčovních hodinách.

 

II.

 

 

Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce na požádání předložit průkaz totožnosti

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto

 

III.

 

 

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

IV.

 

 

Uživatel může kopírovat na přenosná datová média informace získané z bází dat zpřístupněných v síti Internet.

 

V.

 

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

VI.

 

 

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 

 

VII.

 

 

Základní doba užívání je 30 minut. Pokud není další zájemce je možno ji prodloužit. Přístup na Internet je možno si rezervovat.

 

VIII.

 

 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon - a ostatní předpisy; případné zneužití dat a informací může být trestné - viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 


Kontakt

Martina Štěpničková


Půjčovní doba - středa 13.00 - 17.00 hod.
 
     O letních prázdninách 13.00 - 16.00  hodin.